Auferstehungskirche und sag es mit Blumen

deutsch
bairisch

Blàtz, waou ã jederner higej ko

 

Niad ner Gàttn, sondern ã Blàtz, waou ã jederner higej ko, kommã mid
forwiche Inseln und glenerne Fläck vűl schejner macha. Dafir kommã
bsonders d’ Narzissn hernema (dej hoissn ã Aousterglockn), wàl s’
recht robust sãnn und wàl s’ merane Jor ãm glaichn Bloz bleja, wem
mã s’ in Bon laout. Wemmã ’n richten Bloz hod und wemmã dej
Pflanzn guad pflegt, na kommã ã bor Jor sẽi Fraid mi de Narzissn
homm, à wenn s’ ã weng wűlder wern. Wos mã dafir braucht, sãnn
graousse Zwiefl, vűl Sunna, ãn guadn Bon, koi Nessn, und naou der Blej
mou mã s’ richte dumma.

 

Baispűl: D’ Tulpm Shirley àf ’m Bloz, waou mã zu der evangőlischn Kircha in Vejchta higäid, blejt violett und wais, und des sãnn à d’ Foam vo de Evangőlischn.

Bűltler: Àferstäiungskircha

 

Wàl dej Blouma, dej waou in Frőllen bleja, so vűl Foam hamm, kommã s’ àf sẽin Gortn ostimma, àf den, den waou der Gortn kert, àf ã bestimmts Eraichnis, àf ã Fana, ã Wappm ...

Kou Faironika

wurzelinfo