deutsch
bairisch

-Handlsverdredung fir Bloumazwiefl Gabi M. Gilch

Tulpm, Narzissn und anderne Frőllensblejer Brestischsortn in bester
Qualedäd und Gräiss

à bor Word iwer mi sőlwer und iwer des, wose macha mächt:

Weje ãmal in Holland gwen bin, howe erscht gmirkt, woss daou fir ãn
Haffa Blouma gitt, dej waou scho in Frőllen bleja und wos ma mi de Foam

vo dene Blouma alles macha ko. Vo den Dooch o howe awàl drodenka mejn, das mã des à in unserne Gàttn in der Owerpfalz macha kãnnt. Wemmã glai naoun Winter scho ã bunts Meer vo làtter Foam in sẽin Gortn homm mächt, kommã des ner mid Bloumazwiefl macha.

 

Daou fraid oin ’s Lem
Foam sãnn wos Guads fir oin sẽin Gaist und sẽi Sől. Grod naoun Winter, waou alles so lang grau und wais is und mã kãm ãmal wos Forwes in der Naddur siad, gschpirt mã des erscht recht. Pflanzn, dej waou oin zoing, das der Frőllen kummt, und dej waou allerwàl in anderne Foam bleja, macha jedn Gortn zu wos Bsondernã. M glàpt gor niad, wej vől Foam mã mid dene Bloumazwiefl in sẽin Gortn ẽizàwern ko, ogfanga vo wais bis hi zu blau-schworz.

 

 

Weida

 

 Blej, dej waou oin drãmma laoua

Dej vűln Blouma hamm niad ner ãn andern Furm, ãn anderne Forb und
ãn anderne Gräiss, dej bleja ã niad glaich. Wemmã ã Gschick hod, na
kommã vo der Zaid, wenn der Schnäi schműlzt, bis hi zu der zwoatn
Maihälftn ã Foamspűl in sẽin Gortn homm, des waou allerwàl anders
àsschaut. Dej ganzn Foam laichtn no besser, à dej waou vo Haus àf
scho ã storke Forb hamm, wemmã mera davo pflanzt. Wenn Blej alõi
sãnn – à dej mid ãna Forb, dej waou bsonders laichtn doud –, na siad
mã s’ kãm, wenn s’ newa anderne grejne und forwiche Pflanzn stenga. Wenn s’ ower zammastenga – 30 bis 100 vo oiner Sortn –, na hot der, waou s’ oschaut, vűl mera davo. Wemmã ãn Gortn so schej macha wűl, das er de Laid gfalt, na mou mã des Ganze guad blãna. Mã mou se iwerleng, wej vűl Pflanzn mã ẽinedoud, wann dej bleja solln und wos s’ fir ã Forb homm solln. Mir hőlfa ãn jeden, sẽin Gortn so z’ macha, wej ãn sőlwer homm wűl, à wenn er mera Blouma homm wűl. Wer frej gnou kummt, der ko no àswőln.

 

zruck